วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สุขศึกษาและพลศึกษา

                 สุขศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนากิจกรรมด้านความรู้  เจคติ คุณธรรม  ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย  พลศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

นายธานี จิรัคคกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางกองแก้วดำกลิ่น
ครูชำนาญการ
สุขศึกษาและพลศึกษา